Bản chất hoá học của gen ngoài nhân:

A.

không là ADN, chỉ có ARN.

B.

là ADN, không có thành phần prôtêin.

C.

là ADN, có thành phần prôtêin.

D.

là ARN, có thành phần prôtêin.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...