Bản chất của mã di truyền là

A.

thông tin quy định cấu trúc của các loại prôtêin.

B.

trình tự của nuclêôtit trong ADN quy định trình tự các axit amin trong prôtêin.

C.

3 ribônuclêôtit trong mARN quy định 1 axit amin trong prôtêin.

D.

các mã di truyền không được gối lên nhau.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Bản chất của mã di truyền là trình tự của nuclêôtit trong ADN quy định trình tự các axit amin trong prôtêin.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...