Ban bố “Quân lệnh số 1”, phát lệnh Tổng khởi nghĩa trong cả nước là

A.

ủy ban khởi nghĩa toàn quốc.

B.

Hội nghị toàn quốc của Đảng.

C.

Trung ương Đảng.

D.

Tổng bộ Việt Minh.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...