Bác Hồ soạn bản Tuyên ngôn độc lập vào ngày nào?

A.

28/8/1945

B.

30/8/1945

C.

2/9/1945

D.

25/8/1945

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

28/8/1945

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...