Bác Hồ soạn bản Tuyên ngôn độc lập vào ngày nào?

A.

28/8/1945

B.

30/8/1945

C.

2/9/1945

D.

25/8/1945

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...