Ba vật nhỏ trong 3 con lắc lò xo theo thứ tự (1), (2), (3) dao động theo phương thẳng đứng trong ba trục tọa độ song song với nhau, phương trình dao động của vật (1) và vật (2) lần lượt là ${{x}_{1}}=4\cos \left( 5\pi t-\frac{\pi }{2} \right)\,\,\left( cm \right)$ và ${{x}_{2}}=2\cos \left( 5\pi t+\frac{\pi }{6} \right)\,\,\left( cm \right)$. Biết rằng vị trí cân bằng của ba vật cùng nằm trên một đường thẳng nằm ngang. Ngoài ra còn thấy rằng trong quá trình dao động vật (2) luôn cách đều vật (1) và vật (3), ba vật luôn nằm trên cùng một đường thẳng. Phương trình dao động của vật 3 là:

A. $x=4\cos \left( 5\pi t-\frac{2\pi }{3} \right)\,\,\left( cm \right)$
B. $x=4\sqrt{3}\cos \left( 5\pi t-\frac{2\pi }{3} \right)\,\,\left( cm \right)$
C. $x=4\sqrt{3}\cos \left( 5\pi t+\frac{\pi }{3} \right)\,\,\left( cm \right)$
D. $x=4\cos \left( 5\pi t+\frac{\pi }{3} \right)\,\,\left( cm \right)$
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...