Ba vật nhỏ khối lượng m, 2m và 3m đặt trên cùng một đường thẳng cách đều nhau là d (hình vẽ). Trọng tâm của hệ ba vật trên nằm trên đường thẳng đó, tại vị trí nào sau đây?

A.

Trong khoảng vật m và 2m; cách vật m một đoạn d/3.

B.

Trong khoảng vật m và 2m; cách vật m một đoạn 2d/3.

C.

Trong khoảng vật 2m và 3m; cách vật 2m một đoạn d/3.

D.

Trong khoảng vật 2m và 3m; cách vật 2m một đoạn 2d/3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Trong khoảng vật 2m và 3m; cách vật 2m một đoạn d/3.

Chọn O tại vật 2m, chiều dương như hình ta có:

 = d/3.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...