Ba vật nhỏ khối lượng lần lượt là m, 2m, 3m đặt tại ba đỉnh của tam giác đều ABC cạnh a. Nếu chọn hệ trục Oxy như hình vẽ thì tọa độ trọng tâm của hệ vật trên là

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...