Ba số phân biệt có tổng là img1 có thể coi là các số hạng liên tiếp của một cấp số nhân, cũng có thể coi là số hạng thứ img2, thứ img3, thứ img4 của một cấp số cộng. Hỏi phải lấy bao nhiêu số hạng đầu của cấp số cộng này để tổng của chúng bằng img5?  

A.

20.

B.

42.

C.

img1 .

D.

17.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích:  Gọi ba số đó là img1, img2, img3. Do ba số là các số hạng thứ img4, thứ img5 và thứ img6 của một cấp số cộng nên ta có: img7; img8; img9 (với img10 là công sai của cấp số cộng). Theo giả thiết, ta có: img11img12img13img14. Mặt khác, do img15, img16, img17 là các số hạng liên tiếp của một cấp số nhân nên: img18img19img20img21  Với img22, ta có: img23. Suy ra img24. Với img25, ta có: img26img27. Suy ra img28. Do đó, img29img30img31img32 Vậy img33.    

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...