Ba lực có độ lớn lần lượt: F1 = 3.102 N; F2 = 4.102 N; F3 = 5.102 N.

Các lực không nằm trên cùng một mặt phẳng và cùng nhau tạo thành những góc vuông

(hình vẽ). Hợp lực của chúng có độ lớn bằng

A.

≈ 6.102 N.

B.

≈ 7.102 N.

C.

≈ 8.102 N.

D.

≈ 9.102 N.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...