Ba lực có độ lớn lần lượt: F1 = 3.102 N; F2 = 4.102 N; F3 = 5.102 N.

Các lực không nằm trên cùng một mặt phẳng và cùng nhau tạo thành những góc vuông

(hình vẽ). Hợp lực của chúng có độ lớn bằng

A.

≈ 6.102 N.

B.

≈ 7.102 N.

C.

≈ 8.102 N.

D.

≈ 9.102 N.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

≈ 7.102 N.

Phương pháp giải tương tự như bài 3.93

Hợp lực của hai lực F1 và F2: 12 = 1 + 2

Độ lớn = 5.102 N

Hợp lực của hai lực 123 : = 12 + 3

Độ lớn: R =   ≈ 7.102 N.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...