Axit nuclêic bao gồm những loại phân tử nào sau đây?

A.

ADN, ARN và prôtêin.

B.

ADN, cacbon hiđrat và prôtêin.

C.

Prôtêin, cacbon hiđrat và ARN.

D.

ADN và ARN.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...