Axit nuclêic bao gồm những loại phân tử nào sau đây?

A.

ADN, ARN và prôtêin.

B.

ADN, cacbon hiđrat và prôtêin.

C.

Prôtêin, cacbon hiđrat và ARN.

D.

ADN và ARN.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

ADN và ARN.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...