Ankan A có tỉ khối hơi đối với hiđro bằng 29 và mạch cacbon phân nhánh. Tên của A là:

A.

Iso butan.

B.

Iso pentan.

C.

Hexan.

D.

Neo pentan.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Iso butan.

Ankan CnH2n+2  14n + 2 = 29.2 = 58 n = 4 → là C4H10 có nhánh.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...