Ảnh hưởng của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai đã phân hóa các giai cấp trong xã hội Việt Nam như sau:

A. Giai cấp địa chủ, nông dân, công nhân, tầng lớp tư sản mại bản, tư sản dân tộc
B. Giai cấp địa chủ, nông dân, công nhân, tư sản
C. Giai cấp địa chủ phong kiến, nông dân, công nhân, tư sản, tiểu tư sản
D. Giai cấp địa chủ, nông dân, công nhân, tầng lớp tư sản, tiểu tư sản
Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...