Ảnh của d: x-22=y+3-1 qua V(O; -2) là:

A.

d': x=-4+6ty=6-10t

B.

d': x=1+6ty=3-10t

C.

d': x=2-3ty=-3+5t

D.

d': x=-4-3ty=6+5t

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

d': x=-4+6ty=6-10t

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...