Ancol (rượu) và amin nào sau đây cùng bậc?

A.

(CH3)3COH và (CH3)3CNH2.

B.

C6H5NHCH3 và C6H5CHOHCH3.

C.

C6H5CH2OH và (C6H5)2NH.

D.

(CH3)2CHOH và (CH3)2CHNH2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

C6H5NHCH3 và C6H5CHOHCH3.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...