Ancol (rượu) và amin nào sau đây cùng bậc?

A.

(CH3)3COH và (CH3)3CNH2.

B.

C6H5NHCH3 và C6H5CHOHCH3.

C.

C6H5CH2OH và (C6H5)2NH.

D.

(CH3)2CHOH và (CH3)2CHNH2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

C6H5NHCH3 và C6H5CHOHCH3.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Amin, Amino Axit Và Protein - hóa học 12 có lời giải chi tiết - 20 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...