Amin có tính bazơ do nguyên nhân nào sau đây?

A.

Amin tan nhiều trong nước.

B.

Có nguyên tử N trong nhóm chức.

C.

Nguyên tử N còn có cặp electron tự do có thể nhận proton.

D.

Phân tử amin có liên kết hiđro với nước.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...