Amin có cấu tạo CH3CH2NHCH3 có tên là:  

A.

A: etanmetanamin

B.

B: propanamin

C.

C: etylmetylamin

D.

D: propylamin  

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

 đáp án đúng là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...