Âm mưu cơ bản của chiến tranh đặc biệt là:

A.

Dùng người Việt đánh người Việt

B.

Đưa quân đội viễn chinh và chư  hầu sang xâm lược Việt Nam

C.

Tiến hành dồn dân, lập ấp chiến lược

D.

Tăng cường lực lượng quân Ngụy

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...