Alen có thể tồn tại đơn độc mà không đứng thành từng cặp trong trường hợp nào sau đây?

A.

Gen trên NST giới tính X không có alen trên NST Y hoặc gen trên NST giới tính Y không có alen trên NST X.

B.

Gen ngoài nhân.

C.

Gen nằm trên NST giới tính của châu chấu đồng đực.

D.

Gen trên NST giới tính X không có alen trên NST Y hoặc gen trên NST giới tính Y không có alen trên NST X hoặc gen ngoài nhân hoặc gen nằm trên NST giới tính của châu chấu đồng đực.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Gen trên NST giới tính X không có alen trên NST Y hoặc gen trên NST giới tính Y không có alen trên NST X hoặc gen ngoài nhân hoặc gen nằm trên NST giới tính của châu chấu đồng đực.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...