Alen có thể tồn tại đơn độc mà không đứng thành từng cặp trong trường hợp nào sau đây?

A.

Gen trên NST giới tính X không có alen trên NST Y hoặc gen trên NST giới tính Y không có alen trên NST X.

B.

Gen ngoài nhân.

C.

Gen nằm trên NST giới tính của châu chấu đồng đực.

D.

Gen trên NST giới tính X không có alen trên NST Y hoặc gen trên NST giới tính Y không có alen trên NST X hoặc gen ngoài nhân hoặc gen nằm trên NST giới tính của châu chấu đồng đực.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Gen trên NST giới tính X không có alen trên NST Y hoặc gen trên NST giới tính Y không có alen trên NST X hoặc gen ngoài nhân hoặc gen nằm trên NST giới tính của châu chấu đồng đực.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải chi tiết - đề số 11

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...