Alanin có thể phản ứng với các chất nào sau đây?

A.

Ba(OH)2, CH3OH, CH2NH2-COOH.

B.

HCl, Cu, CH3NH2.

C.

C2H5OH, FeCl2, Na2SO4.

D.

H2SO4, CH3-CH=O, H2O.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Ba(OH)2, CH3OH, CH2NH2-COOH.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...