Ai là người vạch ra kế hoạch khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Đông Dương?

A.

Nestor Roume.

B.

Paul Beau.

C.

Pôn Đu-me.

D.

An be - Xa rô.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Đáp án đúng là D!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...