Ai không phải là thủ tướng Anh?

A.    Gordon Brown
B.    Margeret Thatcher
C.    Winston Churchill
D.    Simon Cowell
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...