** A: Thân cao         B: Hoa kép           D: Hoa đỏ

     a: Thân thấp        b: Hoa đơn           d: Hoa trắng.

Trong quá trình di truyền không xảy ra hoán vị gen.

Cá thể dị hợp về cả 3 cặp alen trên có thể hình thành bao nhiêu kiểu gen khác nhau?

A.

4.

B.

11.

C.

10.

D.

8.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

11.

Ba cặp gen trên 1 cặp tương đồng:  .

Ba cặp gen trên 2 cặp tương đồng: 

Ba cặp gen trên 3 cặp tương đồng: AaBbDd.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...