** A: Quả tròn         B: Chín sớm          D: Ngọt  

     a: Quả bầu          b: Chín muộn        d: Chua.

Trong quá trình giảm phân, NST mang các gen trên có cấu trúc không thay đổi. Cho biết P mang các cặp alen sau: (Aa, Bb, Dd) x (Aa, bb, Dd).

Kết quả F1 xuất hiện tỉ lệ kiểu hình 3 : 6 : 3 : 1 : 2 : 1. Sẽ có bao nhiêu kiểu gen hợp lí của P?

A.

4.

B.

3.

C.

2.

D.

1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

4.

Tỉ lệ kiểu hình F1: 3 : 6 : 3 : 1 : 2 : 1 = (3 : 1)(1 : 2 : 1). Tỉ lệ 3 : 1 có thể thuộc tính trạng hình dạng quả hoặc vị quả.

Vậy, kiểu gen P có thể là 1 trong 4 trường hợp:

.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...