** A: Quả tròn         B: Chín sớm          D: Ngọt  

     a: Quả bầu          b: Chín muộn        d: Chua.

Trong quá trình giảm phân, NST mang các gen trên có cấu trúc không thay đổi. Xét phép lai P: (Aa, Bb, Dd) x (Aa, Bb, Dd).

F1 xuất hiện 6 loại kiểu hình, kiểu gen của P có thể là 1 trong bao nhiêu trường hợp?

A.

3.

B.

6.

C.

4.

D.

8.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

6.

Hai cặp gen liên kết cho tỉ lệ 1 : 2 : 1 chứng tỏ có ít nhất một trong hai bên bố mẹ phải xảy ra các gen trội không liên kết với nhau. Vậy, kiểu gen của P có thể là 1 trong 6 trường hợp: 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 60 phút - đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...