** A: Quả tròn         B: Chín sớm          D: Ngọt  

     a: Quả bầu          b: Chín muộn        d: Chua.

Trong quá trình giảm phân, NST mang các gen trên có cấu trúc không thay đổi. Xét phép lai P: (Aa, Bb, Dd) x (Aa, Bb, Dd).

F1 xuất hiện 2 kiểu hình tỉ lệ 3 : 1 thì:

A.

Mỗi tính trạng đều di truyền theo định luật phân li.

B.

Từng hai tính trạng đều liên kết gen.

C.

Cả ba cặp gen cùng nằm trên một cặp NST tương đồng.

D.

Mỗi tính trạng đều di truyền theo định luật phân li, từng hai tính trạng đều liên kết gen và cả ba cặp gen cùng nằm trên một cặp NST tương đồng.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...