** A: Quả tròn         B: Chín sớm          D: Ngọt  

     a: Quả bầu          b: Chín muộn        d: Chua.

Trong quá trình giảm phân, NST mang các gen trên có cấu trúc không thay đổi.

Xét phép lai giữa P: (Aa, bb, Dd) x (aa, Bb, Dd), F1 xuất hiện tỉ lệ 1 quả bầu, chín sớm, ngọt : 2 quả tròn, chín sớm, ngọt : 1 quả bầu, chín sớm, chua : 1 quả bầu, chín muộn, ngọt : 2 quả tròn, chín muộn, ngọt : 1 quả bầu, chín muộn, chua.

Hai cặp tính trạng nào phân li độc lập nhau?

A.

Hình dạng quả và thời gian chín.

B.

Thời gian chín và vị quả.

C.

Hình dạng quả và vị quả.

D.

Hình dạng quả, thời gian chín và vị quả.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Hình dạng quả, thời gian chín và vị quả.

Hai cặp tính trạng hình dạng quả và thời gian chín phân li độc lập vì P: (Aa, bb) x (aa, Bb) phân li kiểu hình tỉ lệ 1 : 1 : 1 : 1 = (1 : 1)(1 : 1).

Hai cặp tính trạng thời gian chín và vị quả phân li độc lập vì P: (Bb, Dd) x (bb, Dd)  F1 phân li tỉ lệ 3 : 3 : 1 : 1 = (1 : 1)(3 : 1).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 60 phút - đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...