** A: Quả tròn         B: Chín sớm          D: Ngọt  

     a: Quả bầu          b: Chín muộn        d: Chua.

Trong quá trình giảm phân, NST mang các gen trên có cấu trúc không thay đổi.

Xét phép lai giữa P: (Aa, bb, Dd) x (aa, Bb, Dd), F1 xuất hiện tỉ lệ 1 quả bầu, chín sớm, ngọt : 2 quả tròn, chín sớm, ngọt : 1 quả bầu, chín sớm, chua : 1 quả bầu, chín muộn, ngọt : 2 quả tròn, chín muộn, ngọt : 1 quả bầu, chín muộn, chua.

Tính trạng nào tuân theo định luật phân li?

A.

Tính trạng về hình dạng quả.

B.

Tính trạng về thời gian chín.

C.

Tính trạng về vị quả.

D.

Không có tính trạng nào.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Tính trạng về vị quả.

Tính trạng vị quả tuân theo định luật phân li vì .

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...