** A: Quả tròn         B: Chín sớm          D: Ngọt  

     a: Quả bầu          b: Chín muộn        d: Chua.

Trong quá trình giảm phân, NST mang các gen trên có cấu trúc không thay đổi.

Cá thể mang ba cặp gen dị hợp tạo 4 kiểu giao tử bằng nhau khi nào?

A.

Ba cặp gen nằm trên ba cặp NST tương đồng khác nhau.

B.

Ba cặp gen nằm trên hai cặp NST tương đồng.

C.

Ba cặp gen nằm trên hai cặp NST tương đồng, quá trình giảm phân xảy ra hoán vị gen.

D.

Ba cặp gen cùng nằm trên một cặp NST tương đồng.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...