** A: Quả tròn         B: Chín sớm          D: Ngọt  

     a: Quả bầu          b: Chín muộn        d: Chua.

Trong quá trình giảm phân, NST mang các gen trên có cấu trúc không thay đổi.

Cá thể mang ba cặp gen dị hợp tạo 4 kiểu giao tử bằng nhau khi nào?

A.

Ba cặp gen nằm trên ba cặp NST tương đồng khác nhau.

B.

Ba cặp gen nằm trên hai cặp NST tương đồng.

C.

Ba cặp gen nằm trên hai cặp NST tương đồng, quá trình giảm phân xảy ra hoán vị gen.

D.

Ba cặp gen cùng nằm trên một cặp NST tương đồng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Ba cặp gen nằm trên hai cặp NST tương đồng.

Ba cặp gen nằm trên hai cặp NST tương đồng, một trong ba cặp phân li độc lập, hai cặp còn lại liên kết gen hoàn toàn.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải chi tiết - đề số 14

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...