"A: quả ngọt; a: quả chua.
Thế hệ xuất phát toàn những cây quả ngọt dị hợp."

Kết quả phân li kiểu gen qua 3 thế hệ tự thụ liên tiếp:

A.

7AA : 2Aa : 7aa.  

B.

3AA : 2Aa : 1aa.

C.

1AA : 2Aa : 1aa.

D.

15AA : 2Aa : 15aa.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

7AA : 2Aa : 7aa.  

Kiểu gen của P đều Aa.

Lần tự thụ thứ nhất: P: Aa x Aa

Kết quả F1: 

Lần tự thụ thứ 2 F1

Kết quả F2 có tỉ lệ kiểu gen: 

Lần tự thụ thứ 3 của F2:

                                  

Kết quả F3: 

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...