** A: Quả đỏ; a: Quả vàng; B: Quả tròn; b: Quả bầu.

Biết 2 cặp alen cùng nằm trên 1 cặp NST tương đồng và liên kết hoàn toàn.

Số kiểu gen có thể có từ sự tổ hợp giữa các gen trên bằng bao nhiêu?

A.

9.

B.

10.

C.

4.

D.

6.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

10.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...