** A: Gen trội quy định quả dài; a: Gen lặn quy định quả ngắn.

Nếu tiếp tục cho đời F1 giao phối thì tỉ lệ phân li kiểu hình ở F2 là:

A.

50% quả dài : 50% quả ngắn.

B.

100% quả dài.

C.

75% quả dài : 25% quả ngắn.

D.

25% quả dài : 75% quả ngắn.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...