** A: Chín sớm           B: Quả dài             D: Hạt nâu

     a: Chín muộn         b: Quả ngắn           d: Hạt đen.

Cho F1 tự thụ (Aa, Bb, Dd) x (Aa, Bb, Dd), thu được F2 có kết quả 3724 cây (A-B-D-) : 508 cây (A-B-dd) : 509 cây (aabbD-) : 899 cây (aabbdd). Sự di truyền của hai cặp tính trạng thời gian chín và màu sắc hạt chịu sự chi phối của quy luật

A.

hoán vị gen.

B.

liên kết gen.

C.

phân li.

D.

phân li độc lập.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Hoán vị gen.

Xét (Aa, Dd) x (Aa, Dd) → F2 có tỉ lệ kiểu hình ≈ 66%(A-D-) : 9%(A-dd) : 9%(aaB-) : 16%(aadd).

Suy ra 2 tính trạng này di truyền theo quy luật hoán vị gen.

16% = 40% ad x 40% ad. Suy ra kiểu gen của F1 và tần số hoán vị gen bằng 1 - (40% x 2) = 20%.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 40 phút - đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...