** A: Cây cao, a: Cây thấp; B: Quả tròn, b: Quả bầu. Mỗi gen trên 1 NST.

Nếu thế hệ sau đồng tính về 1 tính trạng, tính trạng kia phân li kiểu hình (1:1), kiểu gen của P có thể là 1 trong bao nhiêu trường hợp?

A.

4.

B.

12.

C.

6.

D.

8.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

12.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...