** A: Cây cao, a: Cây thấp; B: Quả tròn, b: Quả bầu. Mỗi gen trên 1 NST.

Nếu thế hệ sau đồng tính về 1 tính trạng, tính trạng kia phân li kiểu hình (1:1), kiểu gen của P có thể là 1 trong bao nhiêu trường hợp?

A.

4.

B.

12.

C.

6.

D.

8.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...