** A: Cây cao, a: Cây thấp; B: Quả tròn, b: Quả bầu. Mỗi gen trên 1 NST.

Nếu thế hệ sau đồng tính về 1 tính trạng, tính trạng kia phân li kiểu hình (1:1), kiểu gen của P có thể là 1 trong bao nhiêu trường hợp?

A.

4.

B.

12.

C.

6.

D.

8.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 40 phút - Đề số 2

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...