_________________? - Ok. Good idea!

A.

What do you do after school?

B.

What time do you go to school?

C.

Why don’t we go to the movie?

D.

When do you go to the movie?

Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...