${}_{88}^{226}Ra$ là hạt nhân phóng xạ sau một thời gian phân rã thành một hạt nhân con và tia α. Biết mRa = 225,977 u; mcon = 221,970 u ; m α = 4,0015 u; 1u = 931,5 MeV/c2. Tính động năng hạt α và hạt nhân con khi phóng xạ Radi

A. 5,00372 MeV; 0,90062 MeV
B. 0,90062 MeV; 5,00372 MeV
C. 5,02938 MeV; 0,09062 MeV
D. 0,09062 MeV; 5,02938 MeV.
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...