${}_{88}^{226}Ra$ là hạt nhân phóng xạ sau một thời gian phân rã thành một hạt nhân con và tia α. Biết mRa = 225,977 u; mcon = 221,970 u ; m α = 4,0015 u; 1u = 931,5 MeV/c2. Tính động năng hạt α và hạt nhân con khi phóng xạ Radi

A. 5,00372 MeV; 0,90062 MeV
B. 0,90062 MeV; 5,00372 MeV
C. 5,02938 MeV; 0,09062 MeV
D. 0,09062 MeV; 5,02938 MeV.
Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...