${}_{3}^{6}Li+{}_{0}^{1}n\to {}_{1}^{3}T+{}_{2}^{4}\alpha +4,8MeV$. Cho biết: mn = 1,0087u; mT = 3,016u; mα = 4,0015u; 1u = 931 MeV/c2. Khối lượng của hạt nhân Li có giá trị bằng

A. 6,1139u.
B. 6,0839u.
C. 6,411u.
D. 6,0139u.
Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...