${}_{3}^{6}Li+{}_{0}^{1}n\to {}_{1}^{3}T+{}_{2}^{4}\alpha +4,8MeV$. Cho biết: mn = 1,0087u; mT = 3,016u; mα = 4,0015u; 1u = 931 MeV/c2. Khối lượng của hạt nhân Li có giá trị bằng

A. 6,1139u.
B. 6,0839u.
C. 6,411u.
D. 6,0139u.
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...