7,04 gam một este đơn chức tác dụng vừa đủ với 80 (ml) dung dịch NaOH 1M, thu được 2 chất X và Y. Đốt cháy hết m gam Y được 1,32 gam CO2 và 0,72 gam H2O. Oxi hoá Y được chất có khả năng phản ứng tráng bạc. Công thức thu gọn của X, Y lần lượt là:

A.

HCOONa và CH3CH2CH2OH.

B.

CH3COONa và CH3CH2OH.

C.

CH3CH2COONa và CH3OH.

D.

HCOONa và CH3CH(CH3)OH.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...