6. The amount of solar energy that reaches the earth depends ______ the atmosphere

A.

a. to

B.

b. in

C.

c. on

D.

d. with

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:depend on

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...