1,05 gam cao su Buna-S phản ứng vừa hết với 0,80 gam brom trong CCl4. Tỉ lệ mắt xích buta-1,3-đien và stiren trong cao su là:

A.

2 : 3.

B.

1 : 2.

C.

3 : 2.

D.

4 : 3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

2 : 3.

Gọi công thức phân tử của cao su Buna-S là: (C4H6)x(C8H8)y.

(C4H6)x(C8H8)y + xBr2 (C4H6Br2)x(C8H8)y

             ← 0,005 (mol)

(54x + 104y). = 1,05 54x + 104y = 210x 156x = 104y x : y = 2 : 3.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...