0,59 (g) hỗn hợp hai amin no đơn chức tác dụng vừa đủ với 1 lít dung dịch hỗn hợp gồm HCl và H2SO4 có pH = 2. (Biết số nguyên tử cacbon trong amin không quá 4). Hai amin có công thức phân tử là:

A.

C2H7N và C3H9N.

B.

CH5N và C4H11N.

C.

CH5N và C2H7N.

D.

Đều là C3H9N.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Đều là C3H9N.

Dung dịch axit có pH = 2 [H+] = 0,01 M nH+ = 0,01 (mol).

Do amin no, đơn nên có dạng CC2+3N, phản ứng với H+ theo tỉ lệ 1 : 1

namin = nH+ = 0,01 (mol).

amin = = 59   = 3.

Mà số C trong amin không quá 4 hai amin phải là đồng phân có cùng công thức C3H9N.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...