0,59 (g) hỗn hợp hai amin no đơn chức tác dụng vừa đủ với 1 lít dung dịch hỗn hợp gồm HCl và H2SO4 có pH = 2. (Biết số nguyên tử cacbon trong amin không quá 4). Hai amin có công thức phân tử là:

A.

C2H7N và C3H9N.

B.

CH5N và C4H11N.

C.

CH5N và C2H7N.

D.

Đều là C3H9N.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Đều là C3H9N.

Dung dịch axit có pH = 2 [H+] = 0,01 M nH+ = 0,01 (mol).

Do amin no, đơn nên có dạng CC2+3N, phản ứng với H+ theo tỉ lệ 1 : 1

namin = nH+ = 0,01 (mol).

amin = = 59   = 3.

Mà số C trong amin không quá 4 hai amin phải là đồng phân có cùng công thức C3H9N.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Amin, Amino Axit Và Protein - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...