Tìm tập nghiệm S của bất phương trình log6x2<log6(x+6) .

A.   S=(2;3).
B.   S=(3;2)\{0}.
C.   S=(2;3)\{0}.
D. S=(-;-2)(3;+)
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...