Tìm tập nghiệm S của bất phương trình log12(x2+2x8)4 .

A.   S=[6;4)(2;4]
B.   S=(6;4)(2;4)
C.   S=[6;4]
D.   S=(;6)[4;+)
Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...