- Tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực địch.
- Khai thông Biên giới Việt Trung.
- Củng cố và mở rộng căn cứ địa Việt Bắc.
Đó là 3 mục tiêu trong chiến dịch nào của ta?

A.

Chiến dịch Biên giới thu đông 1950.

B.

Cuộc chiến đấu ở các đô thị.

C.

Chiến dịch Hòa Bình- Tây Bắc-Thượng Lào.

D.

Chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Chiến dịch Biên giới thu đông 1950.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...