Hòa tan hết 4,6 gam Natri trong 100 ml dung dịch HCl 0,5M thu được H2 và dung dịch X. Cô cạn X được số gam chất rắn là

A.

A. 10,2 gam         

B.

B. 8,925 gam

C.

C. 8 gam

D.

D.11,7 gam

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

nNa = 0,2 mol ; nHCl = 0,05 mol

Na + HCl -> NaCl + ½ H2

Na + H2O -> NaOH + ½ H2

Sau phản ứng cô cạn dung dịch được chất rắn : 0,05 mol NaCl và  0,15 mol NaOH => m = 8,925g  

Vậy đáp án đúng là B  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...