“... chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới... ”. Điều gì nói lên sự thật đó ?

A.

Pháp – Tưởng ký hòa ước Hoa- Pháp ngày 28/2/1946 để Pháp mở rộng chiến tranh xâm lược ra miền Bắc

B.

Pháp đánh chiếm Hải Phòng (27/11/1946)

C.

Pháp gửi tối hậu thư đòi chính phủ ta giải tán lực lượng vũ trang, giao quyền kiểm soát thủ đô Hà Nội cho chúng (18/12/1946)

D.

Câu b và c đúng

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...